Tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Salon the Wision
Osoite: Ylä-Malmin tori 3, 00700 HELSINKI
Puhelin: +358 46 9214569 tai +358 9 342 6677
Y-tunnus: 2441029-0
Verkkosivustomme: www.thewision.com

Tietosuojavastaava

Annely Tsemin
e-mail: annely@thewision.com
puh. 046 9214569

Rekisterin nimi

Salon the Wision hius- ja kauneuspalveluiden asiakasrekisteri

Rekisterin käyttäjät

 • Henkilökunta
 • Vuokratuolilaiset

Tietosuojavastaava huolehtii siitä, että yrityksessä työskentelevä henkilöstö on perehdytetty tietosuojaohjeistukseen ja osaa käsitellä rekisteriä tietosuoja-asetuksen mukaisesti.

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käsitellään asiakassuhteen hoitamiseen ja kehittämiseen yksilöllisen, turvallisen ja  laadukkaan palvelun toteuttamiseksi, asiakkaalle tehtyjen töiden tietojen ja käytettyjen aineiden tallentamiseen, mahdollisten ongelmien selvittämiseen, yhteydenpitoon varausten varmistamiseksi sekä mahdollisiin muihin palveluun liittyviin yhteydenottoihin. Osana asiakasrekisteriä käsitellään myös henkilöstön tietoja liittyen kampaamo- tai kauneudenhoitopalvelun suorittajaan.

Allergiat tai muut yliherkkyydet kysytään asiakkaalta joka kerta erikseen. Terveystietoa ei tallenneta, jotta varmistetaan tiedon ajantasaisuus ja laatu.

Suoramarkkinointia tehdään kauneuspalveluiden ja tuotteiden markkinoimiseksi asiakkaille tai tapahtumakutsujen lähettämiseksi ja lupa kysytään asiakkaalta.

Palvelussa ei käytetä evästeitä lukuunottamatta verkkopalveluun kytkettyjä kolmansia osapuolia, eli verkkokauppa Vilkasta ja Phorest -ajanvarausjärjestelmää. Palvelunsuorittajilta löytyy oma tietosuojaseloste.

Henkilötietojen käsittelyn peruste

Henkilötietoja käsitellään seuraavin perustein:
Sopimus = Ajanvaraus ja käynti kauneuspalvelussa sekä verkkokauppatilaus
Suostumus = Suoramarkkinointisuostumus

Käsiteltävä henkilötiedot

Kauneuspalvelun turvalliseen ja laadukkaaseen toteuttamiseen, mahdollisiin jälkikäteiseen ongelmien selvittämiseen ja asiakassuhteen ylläpitoon tarvittavat tiedot:

 • Etunimi, Sukunimi
 • Puhelinnumero
 • Sähköpostiosoite
 • Katuosoite
 • Postinumero
 • Postitoimipaikka
 • Syntymäaika
 • Suostumus suoramarkkinointiin
 • Varausjärjestelmän tunnistetiedot
 • Varatut ajat ja tallennetut työt
 • Paikka
 • Päivämäärä
 • Tekijä
 • Käytetyt aineet ja niiden sopivuus
 • Tekniikat

Käsiteltävät henkilötietoryhmät

Yhteystiedot, varausjärjestelmän tunnistetiedot, käyntihistoria, ostohistoria.

Tietolähde ja kuvaus tietolähteistä

Henkilötiedot kerätään suoraan asiakkaalta ajanvarausjärjestelmän tai puhelimessa / paikan päällä tapahtuvan ajanvarauksen avulla.

Verkkokauppa kerää ja säilyttää tilaukseen, toimitukseen ja maksuun liittyvää asiakastietoa oman turvatun järjestelmän avulla ja vastaa asiakastietoturvallisuudesta omalta osaltaan.

Henkilötietojen vastaanottajat

Henkilötietoja käsitellään tässä selosteessa määriteltyihin tarkoituksiin sähköisissä järjestelmissä ja palveluissa ajanvaraus- ja asiakaskortistojärjestelmän sekä verkkokauppa-palvelutoimittajan toimesta Suomessa.

Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot saadaan asiakkaalta mm. www-lomakkeilla lähetetyistä viesteistä, sähköpostitse, puhelimitse, sosiaalisen median palvelujen kautta, sopimuksista, asiakastapaamisista ja muista tilanteista, joissa asiakas luovuttaa tietojaan.
Emme luovuta rekisterin tietoja edelleen kolmannelle osapuolelle, pois lukien tietojen luovuttaminen viranomaisille voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa esimerkiksi viranomaisten tietopyyntöihin vastattaessa.

Henkilötiedon siirrot kolmanteen maahan tai kansainväliselle järjestölle ja käytetyt suojatakeet

Emme siirrä henkilötietoja kolmansiin maihin Euroopan unionin tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille.

Henkilötietojen säilytysaika tai säilytysajan määrittämisen kriteerit

Tämän selosteen mukaisia henkilötietoja säilytetään ainoastaan niin kauan ja siinä laajuudessa kuin ne ovat ja rekisterinpitäjä hyödyntää niitä ilmoitettuihin käsittelytarkoituksiin liittyvässä toiminnassa.

Asiakaskortteja/-tietoja säilytetään kuluva vuosi + 1 vuotta viimeisimmästä käynnistä.

Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä henkilöllä on seuraavat oikeudet:

 • Oikeus saada pääsy henkilötietoihin
 • Oikeus tietojen oikaisemiseen
 • Oikeus tietojen poistamiseen (elinkaaren päättyessä tai mikäli käsittely on lainvastaista)
 • Oikeus käsittelyn rajoittamiseen (tietojen oikeellisuuden kiistäminen tai lainvastainen käsittely) (mikäli tietojen paikkansapitävyys on kiistetty tai käsittely on lainvastaista)
 • Oikeus peruuttaa suostumus (suoramarkkinointi)
 • Vastustamisoikeus (suoramarkkinointi)
 • Oikeus siirtää tiedot järjestelmästä toiseen (automaattisen käsittelyn osalta) automaattisen käsittelyn osalta
 • Oikeus saada tieto henkilötietojen tietoturvaloukkauksesta

Jos henkilö haluaa käyttää oikeuksiaan tai saada lisätietoa henkilötietojensa käsittelystä, hän voi olla yhteydessä tässä selosteessa mainittuun rekisterinpitäjään.

Henkilöllä on myös oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle, jos hän katsoo, että häntä koskevien henkilötietojen käsittelyssä rikotaan soveltuvaa tietosuojasääntelyä.

Suostumuksen peruuttaminen

Henkilöllä on oikeus peruuttaa antamansa suoramarkkinointisuostumus niin halutessaan.

Suostumuksen peruuttaminen ei vaikuta suostumuksen perusteella ennen sen peruuttamista suoritetun käsittelyn lainmukaisuuteen.

Markkinointisuostumuksen peruutus tehdään ottamalla yhteyttä rekisterinpitäjään.

Henkilötiedon antamatta jättämisen vaikutukset sopimukselle

Aikavarausta kauneudenhoitopalveluihin ei voi tehdä ilman palveluun tarvittavien henkilötietojen luovuttamista.

Automatisoidun päätöksenteon tai profiloinnin merkitykselliset tiedot

Henkilötietojen käsittelyyn ei liity automatisoitua päätöksentekoa tai profilointia henkilötietojen perusteella.

Henkilötietojen käsittelyn vaikutukset ja yleinen kuvaus teknisistä ja organisatorisista turvatoimista

Suojaamme henkilötietoja huolellisesti koko niiden elinkaaren ajan käyttämällä asianmukaisia tietosuoja- ja tietoturvallisuuskeinoja. Kauneuspalveluiden järjestelmätoimittajat käsittelevät henkilötietoja tietoturvallisissa palvelintiloissaan Suomessa. Pääsyä henkilötietoihin on rajoitettu ja henkilöstöllä on salassapitovelvollisuus.

Jos kaikista suojatoimistamme huolimatta henkilötiedot joutuvat vääriin käsiin, on mahdollista, että henkilötietoja käytetään väärin. Jos havaitsemme tällaisen tapahtuman, ryhdymme viipymättä selvittämään sitä ja pyrimme estämään aiheutuvat vahingot. Informoimme tietoturvaloukkauksesta tarvittavia viranomaisia ja rekisteröityjä lainsäädännön vaatimusten mukaisesti.